VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
LETTERTYPE VERGROTEN :
A A A
Bekijk slide show

Mission Statement

Domino wil een wezenlijke bijdrage leveren tot de volksgezondheid door aan zijn residenten adequate huisvesting en verpleegkundige en verzorgende diensten aan te bieden tegen een zo laag mogelijk prijs gecombineerd met een hoog kwalitatief niveau.

Domino is immer schuldenvrij. Dat betekent dat de prijzen niet onder druk staan van uitgaven verbonden aan terugbetaling en rente. Meer nog, er wordt via een actieve kostenbeheersing getracht de residenten een betaalbaar verblijf aan te bieden, zonder dat de kwaliteit en de service in het gedrang komen. Dit houdt onder meer in dat uitgaven, weze het kosten of investeringen, steeds getoetst worden aan hun nuttigheid voor de bewonders.

Naast het financiële aspect wordt er naar gestreefd dat onze faciliteiten georiënteerd zijn op het gemak van de residenten of de bezoekers, het "thuisgevoel" wordt gestimuleerd voor zover dat mogelijk is binnen de gemeenschap van residenten. Het streefdoel is dus een thuisvervangend milieu te creëren waarin de bejaarde tevens de mogelijkheid wordt geboden om zijn sociale contacten te handhaven en er nieuwe op te bouwen.

Een goede prijs/kwaliteitsverhouding kan maar bekomen worden mits continue verbetering. Naast het up-to-dat houden van de infrastructuur, naast het voeren van een performant human resourcesbeleid probeert Domino daarom voortrekker te zijn van allerlei kwaliteitsverbeterende projecten. De laatste jaren werd onder meer werk gemaakt van integrale camerabewaking, elektronish zorgdosser, elektronische toegangscontrole, diverse vormen van domotica, gebruik van een medicatierobot...

Dagindeling

Het dagverloop kent een vast stramien. We starten de dag met een kopje koffie en een gezellige babbel. Daarna kan de gebruiker deelnemen aan de ochtend- activiteit.Dan volgt het middagmaal, waarbij aangepaste dieetmaaltijden voorzien kunnen worden, wie wenst kan nadien een siësta nemen.
’s Namiddags starten we terug met een tasje koffie, al dan niet vergezeld van een zelfgemaakt gebakje of het doornemen van de krant van die dag.
Na de koffie kan men deelnemen aan de namiddagactiviteit.De activiteiten zijn uiteenlopend : aangepaste gym, koken, kaarten, marktbezoek...
We sluiten de dag af met een gezellig samenzijn..

Een goede prijs/kwaliteitsverhouding mits continue verbetering

brochure?

verzenden
Vul uw email in